fbpx
Adatkezelési tájékoztató

A Handpankölcsönző szolgáltatásnyújtásával kapcsolatos adatkezelésekhez

 1. Az Adatkezelő bemutatása

Az Adatkezelő megnevezése: Bognár Andrea Egyéni vállalkozó

Nyilvántartási szám: 55508728

Adószám: 56817335-1-25

Székhely: 2721 Pilis, Széchenyi utca 11.

Telefon: +36 70 384 7307

E-mail cím: [email protected]

Weboldal: https://handpankolcsonzo.com

(a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti.

 1. Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, a tájékoztató hatálya

2.1. Adatkezelő a Felhasználók adatait

– AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation – Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR),

–  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Info. tv.),

– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.)

– és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.).

rendelkezései alapján kezeli.

2.2. Jelen tájékoztató hatálya az Adatkezelő szolgáltatásnyújtásával összefüggő adatkezeléseket mutatja be. Ezzel kapcsolatban az tájékoztatja az érintetteket, hogy szolgáltatás nyújtó tevékenysége körében hangszerbérbeadással (azt kiegészítő eszköz bérbeadásával) és a hangszerek vonatkozásában alapozó óra szolgáltatás nyújtásával (használat bemutatása) foglalkozik.

2.3. Jelen tájékoztató értelmében érintett: az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő, igénybe venni kívánó vagy az Adatkezelőt üzleti tevékenységével összefüggésben bármilyen ügyben megkereső természtesen személy.

 1. A szolgáltatásnyújtással kapcsolatos egyes adatkezelések bemutatása
  • Az Adatkezelő weboldalával kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelő a [email protected] elérhetőségen megtalálható weboldalának üzemeltetéséhez és a weboldal látogatóira vonatkozó technikai adatok gyűjtéséhez sütiket alkalmaz.

Adatkezelő a sütik által megvalósított Adatkezelésről külön tájékoztatót bocsát az érintettek rendelkezésére amely, a következő linken érhető el: https://handpankolcsonzo.com/suti-tajekoztato/

 • Az adatkezelő szolgáltatásának (hangszerbérbeadás) megrendelésével kapcsolatos adatkezelések bemutatása

Az Adatkezelő szolgáltatásának megrendelésére (ajánlattételre) az alábbiak szerint van lehetősége. Adatkezelő az ajánlatokat elektronikus módon (a weboldalon elérhető foglalás menüpont kitöltésével) fogadja.

Az Adatkezelés célja:

Az Adatkezelő az érintettek személyes adatait az érintett által leadott megrendelés(ek) (ajánlatok) elbírálása (elfogadása) és ajánlattétel céljából kezeli.

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja vagyis az Adatkezelő jogos érdeke. Az Adatkezelő jogos érdeke abban áll, hogy annak érdekében, hogy az Adatkezelő gazdaságos működéséhez szükséges hogy megbizonyosadhasson arról, hogy megrendelői valós rendelési és nem átverési szándékkal keresik őt, amelyhez elengedhetetlen azok azonosítása. Ezen kívül az ügyfelek megfelelő kiszolgálásához az is szükséges, hogy az Adatkezelő az ügyfelek igényeit felmérhesse és annak megfelelő árajánlatot tehessen ehhez pedig nélkülözhetetlen, hogy az Adatkezelő kezelje az érintett személyes adait.

Kezelt adatok körének meghatározása:

Az érintett:

– neve,

– e-mail címe,

– telefonszáma,

– jelentkező igényei (a bérlés kívánt dátuma, a bérelni kívánt hangszer, azt kiegészítő eszköz, egyéb)

– a Felhasználó által az üzenetben esetlegesen közölt további adatai. A Felhasználó által az üzenetben esetlegesen közölt további adatai tekintetében Adatkezelő csak az elküldött üzenet tartalma kapcsán szükségszerűen végez adatkezelést annak fogadásakor, azonban az ott esetlegesen közölt személyes adatok megadását Adatkezelő nem kéri Felhasználótól. Ilyen nem várt személyes adat közlésekor a nem várt személyes adatot Adatkezelő nem tárolja el, azt haladéktalanul törli az informatikai rendszeréből.

Az adatkezelés időtartama:

Adatkezelő a személyes adatokat legfeljebb 30 napig kezeli, illetve, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését.

A Felhasználó által a jelentkezés során esetlegesen közölt további adatok tekintetében Adatkezelő csak az elküldött jelentkezés tartalma kapcsán szükségszerűen végez adatkezelést annak fogadásakor, azonban az ott esetlegesen közölt személyes adatok megadását Adatkezelő nem kéri Felhasználótól. Ilyen nem várt személyes adat közlésekor a nem várt személyes adatot Adatkezelő nem tárolja el, azt haladéktalanul törli az informatikai rendszeréből.

Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán.

A személyes adatok forrása

A személyes adatokat az érintett bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére.

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

Az Adatkezelő a weboldalán, az e-mailben, valamint a közösségi fiókra írt üzenetben leadott rendelések tárolása kapcsán az alábbi adatfeldolgozók is megismerik az érintett személyes adatait:

Az Adatkezelő weboldalának tárhelyszolgáltatója:

Hostinger International Ltd., mint adatfeldolgozó

Székhely: Jonavos G. 60C,, Kaunas, Kaunas County, Lithuania

Kapcsolat: [email protected]

Webhely: https://www.hostinger.com/

Az Adatkezelő által igénybe vett e-mail szolgáltató:

Google Ireland Ltd., mint adatfeldolgozó

Székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Kapcsolat: https://about.google/contact-google/?hl=hu

Az Adatkezelő által igénybe vett közösségi oldalak szolgáltatója:

Meta Platforms, Inc., mint adatfeldolgozó

Székhely: Menlo Park, Hacker Way 1, California, U. S.

Kapcsolat: https://www.facebook.com/business/help

Az Adatfeldolgozó az érintett személyes adatait kizárólag az Adatkezelő által meghatározott és szerződésben rögzített célból, az Adatkezelő utasításai szerint kezelheti, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultsága nincs. Az Adatfeldolgozó titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállalt a feladatai teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.

Személyes adatok továbbítása harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Az Adatkezelő az érintett fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez. Az elektronikus úton megvalósított kommunikációval azonban a személyes adatok az adatfeldolgozók belső gyakorlata miatt a továbbításra kerülnek az adatfeldolgozók külföldi szerveire (pl. USA).

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Egyik sem történik az adatkezelés során.

Személyes adatok szolgáltatása

A személyes adatok megadása a leadott megrendelés elbírálásának feltétele.

 • Az Adatkezelő szerződéskötési gyakorlatával kapcsolatos adatkezelések bemutatása:

Amennyiben az ügyfél az Adatkezelő által honalpján bemutatott hangszert, kiegészítő eszközt, vagy az alapozó óra szolgáltatást megfelelőnek találja és ajánlatátot tesz, illetve amennyiben az ajánlat nem elfogadható Adatkezelő részéről, úgy ellenajánlatot kap és azt elfogadja, a felek között hangszerbérleti szerződés jön létre, mely jogviszonnyal összefüggésben az adatkezelés a következők szerint alakul:

Az Adatkezelés célja:

A szerződéskötéssel összefüggésben az adatkezelés célja a Adatkezelő és az ügyfél között létrejövő szerződés lényeges tartalmi elemeinek rögzítése, ezáltal pedig a szerződésszerű teljesítés biztosítása és kikényszeríthetősége.

(A szerződés lényeges tartalmi elemei a szerződéskötő felek és a szerződés tárgyát képező hangszer meghatározása, a bérleti időszak hossza, az átadás helyének, tényének és időpontjának rögzítése, a bérleti díj.)

Az adatkezelés jogalapja:

A szerződés teljesítése körében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja vagyis az Adatkezelő és az érintett között létrejött szerződés teljesítése, míg az Adatkezelő és az éritnett között a szerződés teljesítése kapcsán felmerülő jogvita esetén az Adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja vagyis az Adatkezelő jogos érdeke. Az Adatkezelő jogos érdekét ebben az esetben az alapozza meg, hogy a szerződés teljesítése kapcsán jogviták merülhetnek fel. Ezen jogviták megállapodáson túli rendezése pedig nemperes vagy peres útra tartozik. A szerződés részét képező személyes adatok bizonyítékként felhasználása, pedig nélkülözhetetlen ahhoz, hogy  Adatkezelő kérelmének a jogvitát elbíráló bíróság vagy egyéb hatóság helyt adjon.

Kezelt adatok körének meghatározása:

Az érintett:

– neve,

–születési helye

–születési ideje

–anyja neve

– e-mail címe,

– telefonszáma,

– lakcíme

– ügyfél által igénybe venni kívánt szolgáltatás lényeges tartalmi elemei (lásd fentebb a 3.3. pontban az Adatkezelés céljánál)

Az adatkezelés időtartama:

Adatkezelő a személyes adatokat főszabály szerint a szerződés megkötését követő 5 évig kezeli, tekintettel a polgári jogban a követelések érvényesíthetőségére irányadó 5 éves elévülési időre. Amennyiben azonban az ügyfél szerződésszegést követ el, pl. az Adatkezelőnek kárt okoza bérbe adott hangszert megrongálásával úgy az 5 éves határidő a szerződésszegés időpontjától számítandó.

A személyes adatok forrása

A személyes adatokat az érintett bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére.

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

A szerződéskötés e-mailben zajlik ezért az éritnett személyes adatait az alábbi adatfeldolgozó is megismeri:

Az Adatkezelő által igénybe vett e-mail szolgáltató:

Google Ireland Ltd., mint adatfeldolgozó

Székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Kapcsolat: https://about.google/contact-google/?hl=hu

Az Adatfeldolgozó az érintett személyes adatait kizárólag az Adatkezelő által meghatározott és szerződésben rögzített célból, az Adatkezelő utasításai szerint kezelheti, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultsága nincs. Az Adatfeldolgozó titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállalt a feladatai teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.

Személyes adatok továbbítása harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Az Adatkezelő az érintett fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez. Az elektronikus úton megvalósított szerződéskötés miatt azonban a személyes adatok az adatfeldolgozó belső gyakorlata miatt a továbbításra kerülnek az adatfeldolgozók külföldi szerveire (pl. USA).

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Egyik sem történik az adatkezelés során.

Személyes adatok szolgáltatása

A személyes adatok szolgáltatása a szerződéskötés feltétele.

 • A panaszkezeléssel összefüggő adatkezelések bemutatása

Amennyiben az Adatkezelő ügyfele a a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szerinti (a továbbiakban: Fgytv. ) fogyasztónak minősül az Adatkezelő a hivatkozott jogszabályban meghatározott kötelezettségének való megfelelés érdekében jegyzőkönyvet köteles felvenni emiatt a következő adatkezelést végzi.

Adatkezelés célja

Az Fgytv. 17/A. § szakaszában meghatározott jogszabályi kötelezettségének való megfelelés biztosítása.

Kezelt személyes adatok

Az Adatkezelő által felvett jegyzőkönyv tartalmát képező személyes adatok körét a Fgytv. 17/A.  § (5) bekezdése határozza meg ez alapján az Adatkezelő az érintett alábbi személyes adatait kezeli:

– az érintett neve

–  érintett lakcíme

– a panasz előterjesztésének helye. ideje. módja

– a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékokban foglalt személyes adatok

– az Adatkezelő székhelyére megküldött papír alapú írásbeli panasz esetén az érintett aláírása

– a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje

– a panasz egyedi azonosító száma

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, vagyis jogszabályi kötelezettség teljesítése.

A személyes adatok forrása

A személyes adatok forrása az érintett.

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

A panaszkezelés keretében felvett jegyzőkönyvet, ezáltal pedig az érintett személyes adatait kizárólag a panaszos fogyasztó, az Adatkezelő ezek jogi képviselői, valamint egy esetleges eljárás/jogvita esetén a részt vevő hatóságok ismerhetik meg.

Személyes adatok továbbítása harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Az Adatkezelő az érintett fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

Személyes adatok kezelésének időtartama

Az érintett személyes adatait az Adatkezelő az Fgyvtv. 17/A. § (7) bekezdésében meghatározott 5 éves határidőn keresztül kezeli.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Egyik sem történik az adatkezelés során.

Személyes adatok szolgáltatása

A személyes adatok szolgáltatására az érintett az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség betartása érdekében köteles, amennyiben panaszt kíván tenni.

 • Számlázással kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja

Az Adatkezelő adatkezelésének célja a számlák kiállítása és megőrzése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfatv.) 159. § (1) bekezdésében és 169. §-ban foglaltak szerint.

Kezelt személyes adatok

Az Áfatv. 169. §-ban meghatározott adatok, de legalább:

– az érintett neve, lakcíme

– az érintett számlázási címe,

Adatkezelés jogalapja

A számlák kiállítása során megvalósuló adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, vagyis jogszabályi kötelezettség teljesítése a fentiek szerint.

A személyes adatok forrása

A személyes adatok forrása az érintett.

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

Az Adatkezelő elektronikus számlázó programot használ a számlák kiállítása kapcsán, így az érintettek adatai továbbításra kerülnek a számlázó programot működtető Számlázz.hu részére.

A Számlázz.hu adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

Az adatkezelő a könyvelési feladatok ellátása érdekében igénybe veszi Szerémi Petra EV székhely: 3070 Bátonyterenye, Iskola út 11 2/10, adószám: 57745587-1-32) szolgáltatásait. Mivel a szolgáltató az adatokat nem jogosult a saját céljaira felhasználni, illetve az adatkezelés tekintetében nem jogosult meghatározni annak eszközét és céljá, ennélfogva adatfeldolgozónak minősül.

Az adatfeldolgozó az érintett személyes adatait kizárólag az Adatkezelő által meghatározott és szerződésben rögzített célból, az Adatkezelő utasításai szerint kezelheti, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultsága nincs. Adatfeldolgozó titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállalt a feladatai teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.

Személyes adatok továbbítása harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Az Adatkezelő az érintett fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

Személyes adatok kezelésének időtartama

Az érintett személyes adatait az Adatkezelő köteles a kiállítási dátummal érintett naptári év utolsó napjától számított 5 évig kezeli.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Egyik sem történik az adatkezelés során.

Személyes adatok szolgáltatása

Valamennyi adat kezelése jogszabályon alapul és kötelező.

3.6.  Hírlevél küldéshez kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő az érintett személyes adatait azért kezeli, hogy a hírlevelére feliratkozó érintetteket érthesíthesse. A hírlevél szolgáltatás az Adatkezelő szolgáltatásáról, újdonságokról és aktualitásokról szóló információk, figyelemfelhívó ajánlatok, reklámcélú és eladásösztönző tartalmak küldését jelenti. E szolgáltatásra a többi szolgáltatás igénybevételétől függetlenül iratkozhat fel Felhasználó. E szolgáltatás igénybevétele önkéntes. Felhasználó megfelelő tájékoztatását követően meghozott döntésén alapul. Amennyiben Felhasználó nem veszi igénybe a hírlevél szolgáltatást, az nem jár rá nézve hátránnyal a webhely használatát és további szolgáltatásainak igénybevételét tekintve. Adatkezelő a közvetlen üzletszerzést célzó szolgáltatásának igénybevételét nem szabja feltételként bármely más szolgáltatásának igénybevételéhez.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a GDPR. 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a Grt. 6. § (1) és (2) bekezdései alapján a Felhasználó önkéntes  hozzájárulása.

Az önkéntes hozzájárulást Felhasználó az Adatkezelő honlapján a feliratkozás gomb alatt található jelölőnégyzet beikeszelésével adhatja meg. Ezzel Felhasználó kijelenti, hogy hozzájárul adatainak az adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerinti kezeléséhez, és a hírlevelek küldéséhez.

Felhasználó jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

Kezelt adatok körének meghatározása

Az érintett

– e-mail címe

Az adatkezelés időtartama

Adatkezelő a hírlevél küldése céljából kezelt adatokat Felhasználó erre vonatkozó hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásig), illetve az adatok Felhasználó kérésére történő törléséig kezeli.

Személyes adatok címzettjei

Az érintett személyes adatait, az Adatkezelőn kívül az a következő adatfeldolgozók is megismerik.

Az Adatkezelő weboldalának tárhelyszolgáltatója:

Hostinger International Ltd., mint adatfeldolgozó

Székhely: Jonavos G. 60C,, Kaunas, Kaunas County, Lithuania

Kapcsolat: [email protected]

Webhely: https://www.hostinger.com/

Az Adatkezelő által igénybe vett e-mail szolgáltató:

Google Ireland Ltd., mint adatfeldolgozó

Székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Kapcsolat: https://about.google/contact-google/?hl=hu

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Egyik sem történik az adatkezelés során.

Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez

A személyes adatokat az Adatkezelő nem továbbítja harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez, az adatfeldolgozók belső gyakorlata miatt azonban kikerülnek harmadik országba pl. az USA-ba.

Személyes adatok szolgáltatása

A személyes adatok szolgáltatása önkéntes.

 1. Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Tájékoztatáshoz való jog

Az érintettnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, melyet az Adatkezelő jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesít.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelések

Amennyiben valamely adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, akkor jogosult bármikor a korábban az adatkezelésre adott hozzájárulását visszavonni. Fontos azonban tudnia, hogy a hozzájárulás visszavonása kizárólag azon adatokra vonatkozhat, amelyek kezelésének más jogalapja nincs. Amennyiben az érintett személyes adatok kezelésének más jogalapja nincs, abban az esetben a hozzájárulás visszavonását követően a személyes adatokat az Adatkezelő véglegesen és visszaállíthatatlanul törli. A hozzájárulás visszavonása a Rendelet alapján a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Hozzáférési jog

Az érintettet kérelmére az Adatkezelő bármikor a későbbiekben tájékoztatja, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést biztosít:

 1. a) az adatkezelés céljai;
 2. b) az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel az Adatkezelő a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. e) kérelmezheti Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának, illetve bírósági eljárás megindításának joga;
 7. g) ha az adatokat az Adatkezelő nem közvetlenül az érintettől gyűjtötte, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. h) ha sor kerül automatizált döntéshozatalra, ennek tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, tehát arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

Személyes adatok helyesbítéséhez való jog

Az érintett bármikor jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül az Adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy a személyes adataiban bekövetkezett változást az érintett mielőbb jelentse be, ezzel is megkönnyítve a jogszerű adatkezelést, valamint a jogainak érvényesülését.

Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte, vagy más módon kezelte;
 2. b) hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen;
 4. d) az Adatkezelő a személyes adatokat jogellenesen kezelte;
 5. e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes és ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Tiltakozáshoz való jog

Amennyiben a személyes adatok kezelésének az Adatkezelő jogos érdeke (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont) a jogalapja vagy az adatkezelés az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont), úgy az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Ha az érintett személyes adatait az adatkezelő közvetlen üzletszerzés (tehát például tájékoztató levelek küldése) érdekében kezeli, jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:

 1. a) az adatkezelés az érintett hozzájárulásán vagy a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
 2. b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az érintett jogainak érvényesítésére szolgáló eljárásrend

Az érintett a fenti jogait az  [email protected] címre megküldött elektronikus levelében, az Adatkezelő székhelyére eljuttatott postai levélben, illetve az Adatkezelő székhelyén személyesen tudja gyakorolni. Adatkezelő az érintett kérelmének vizsgálatát és teljesítését a beérkezést követően indokolatlan késedelem nélkül megkezdi. A kérelem alapján tett intézkedésekről az Adatkezelő a beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet. Amennyiben a kérelem nem teljesíthető, úgy az Adatkezelő 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a megtagadásának okairól és a jogorvoslati jogairól.

Az érintett halálát követő öt éven belül a jelen tájékoztatóban meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az Adatkezelőnél tett nyilatkozattal – ha az érintett egy adatkezelőnél több nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozattal – meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az érintett nem tett ennek megfelelő jognyilatkozatot, a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult a Rendelet 16. (helyesbítéshez való jog) és 21. cikkében (tiltakozáshoz való jog), valamint – ha az adatkezelés már az érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt – a Rendelet 17. (törléshez való jog) és 18. (az adatkezelés korlátozásához való jog) cikkében meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat érvényesíteni az érintett halálát követő öt éven belül. Az érintett jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja.

 1. Az érintett jogorvoslati joga

A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az érintett az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusaiban meghatározott előírások megsértésével kezeli. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék (Székesfehérvári Törvényszék) előtt is megindítható. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel (panasz) az Adatkezelővel szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését az Adatkezelő korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. A bejelentést az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet megtenni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: [email protected]

URL: http://naih.hu

Budapest, 2022. december 13.

Bognár Andrea Egyéni vállalkozó

Köszönjük!

Ellenőrizzük a naptárat és a beérkezett foglalásokat, és ha minden adott hozzá, elkészítjük a szerződésed, és véglegesítjük a bérlésed.